365 DAYS CHANGE YOUR LIFE

    $2000.000

    Không có KỶ LUẬT thì mọi mục tiêu chỉ là sự ảo tưởng về những giấc mơ không bao giờ chạm tới được.  Kỷ luật là chiếc cầu nối giữa ý tưởng và kết quả đạt được… chất keo kết dính cảm hứng và thành quả… 

    Đây là Chương Trình Giúp Bạn Xây Dựng Điều Đó: KỶ LUẬT THÉP VỚI BẢN THÂN